Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin edistäminen on jatkumo, jossa tieto, tilalliset ja ajalliset resurssit, toiminta ja kokemukset toiminnasta synnyttävät uutta ajattelua ja toimintatapoja.  Jatkumon käynnistää ja mahdollistaa johdon ja työntekijöiden yhteinen näkemys siitä, että hyvinvoivat työntekijät ovat tärkeä osa yrityksen tuottavuutta. Kysymys on pohjimmiltaan ideologinen. Hyvinvoinnin edistäminen tapahtuu ryhmässä ja ilmenee jokaisen osallisen identiteetissä.

Tarjoan työhyvinvointipalveluita, joissa hyvinvointia rakennetaan kokonaisvaltaisesti kehittämällä samanaikaisesti työpaikan fyysistä ympäristöä, työntekijöiden tietoja ja taitoa pitää yllä hyvinvointiaan sekä työpaikan vuorovaikutusilmapiiriä ja ryhmädynamiikkaa. Liikkujatyyppien kautta päästään profiloimaan työntekijöiden työntekijätyypit. Tyyppi antaa suuntaviittoja siihen, miten työntekijä suhtautuu kanssaihmisiin, miten hän työskentelee ryhmässä ja millaisessa roolissa hän ryhmässä viihtyy. Työntekijätyyppi kertoo myös siitä, millaisissa työtehtävissä ja -tilanteissa työntekijä motivoituu parhaiten ja miten hän suhtautuu muutoksiin.  

Työntekijätyypin tunnistaminen auttaa ensinnäkin jokaista työntekijää kehittämään itseään:

  • Missä olen vahvimmillani?
  • Mitkä asiat työssä kuormittavat minua?
  • Miten voisin toimia toisin?

Toiseksi tyypin tunnistaminen auttaa ymmärtämään työkaverin toimintatapoja ja vähentää erityyppisten työntekijöiden yhteentörmäyksiä. Kolmanneksi tunnistaminen auttaa rakentamaan tiimejä, jossa eri tyyppien parhaat ominaisuudet tulevat tietoisesti hyödynnettyä.

Esimiehille ja -naisille tyyppitietoisuudesta on hyötyä työtehtävien jakamisen ja -suunnittelun näkökulmasta ja ehdottomasti myös rekrytoinnin kannalta. Myös työskentelytilojen ja kannustimien suunnittelussa työntekijätyypillä on merkityksensä. Taitava esimies tai -nainen kiittää työntekijäänsä juuri siitä, mikä hänelle on työssään arvokkainta.